Financial support

מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

43%
5 999₪ / 14 000₪
החתונה

תיאור המצב

יעד הגיוס

24%
4 869₪ / 20 000₪
מקרה פרטי

תיאור המצב

יעד הגיוס

87%
34 825₪ / 40 000₪
קראוד פאנדינג

תיאור המצב

יעד הגיוס

57%
5 652₪ / 10 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

7%
8
1 775₪ / 25 000₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

47%
12 580₪ / 26 500₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

64%
15 310₪ / 24 020₪
קרן תמיכה לנשים

תיאור המצב

יעד הגיוס

96%
17 833₪ / 18 500₪
קרן יד יצחק

 !לא נפיץ פאניקה - אלא נעזור

תיאור המצב

לא מעט אנשים הנאלצים להישאר בביתם בחופשה ללא תשלום

יעד הגיוס

לעזור לשכבות הפחות מוגנות בחברה

2%
21 694₪ / 1 000 000₪
קרן יד יצחק

תיאור המצב

יעד הגיוס

68%
12 197₪ / 18 000₪

צור קשר